• Home
 • Zasady ochrony danych osobowych

Zasady ochrony danych osobowych

Niniejsze Zasady ochrony danych osobowych (zwane dalej „Zasadami“) zawierają informacje przeznaczone dla podmiotów, których dane są przez nas przetwarzane, o wszystkich procesach przetwarzania i o zasadach ochrony ich prywatności.

1. Osoby odpowiedzialne

Administrator danych osobowych:
LANEX a. s., nr identyfikacyjny:  03327761, z siedzibą przy Hlučínská 96/1, Bolatice 747 23
Dane kontaktowe w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień: Telefon: +420 553 751 111, E-mail: yachting@lanex.cz
(dalej także tylko „my“, „nam“, „nasze“ albo „nas“).

2. Podstawowe pojęcia

RODO:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ES, które wchodzi w życie od 25. 5.2018.

Dane osobowe:
Za dane osobowe w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych I o swobodnym przepływie takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ES (zwanego dalej „RODO“) uważa się wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (czyli o podmiotowi danych = Państwu).

Szczególne dane osobowe:
Za szczególne dane osobowe uważa się dane dotyczące pochodzenia rasowego i etnicznego, poglądów politycznych, światopoglądu religijnego, opcji filozoficznych lub członkostwie w związkach zawodowych; przetwarzanie danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznej identyfikacji osoby fizycznej i danych o stanie zdrowia, życiu seksualnym lub orientacji seksualnej osoby fizycznej.

Podmiot danych = Państwo:
Za podmiot danych uważa się zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, przy czym za osobę identyfikowalną uważa się osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie określonego identyfikatora, na przykład nazwiska, numeru identyfikacyjnego, danych dotyczących lokalizacji, identyfikatora w sieci, jednego lub więcej znaków szczególnych tożsamości fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej danej osoby fizycznej.

Przetwarzanie danych osobowych:
Za przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu art. 4 ust. 2 RODO uważa się jakakolwiek operacja lub zbiór operacji z danymi osobowymi lub zbiorami danych osobowych, które wykonywane są za pomocą lub bez pomocy zautomatyzowanych procedur, jakimi są: zbieranie, rejestrowanie, systematyzacja, strukturyzacja, zapis, dostosowanie lub zmiany, wyszukiwanie, podgląd, używanie, udostępnianie za pośrednictwem przeniesienia, rozpowszechnianie lub jakakolwiek inna forma udostępnienia, uszeregowanie lub skombinowanie, ograniczenie, usunięcie lub zniszczenie.

Administrator:
Za Administratora w rozumieniu art. 4 ust. 7 RODO uważa się osoba fizyczna lub prawna, organ władzy państwowej, agencja lub inny podmiot, który sam lub wspólnie z innymi określa cele i środki przetwarzania danych osobowych. W stosunku do Państwa danych osobowych występujemy jako administrator.

Podmiot przetwarzający:
Za podmiot przetwarzający w rozumieniu art. 4 ust. 8 RODO uważa się osoba fizyczna lub prawna, organ władzy państwowej, agencja lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe dla administratora.

Organ nadzoru:
Za organ nadzoru w Republice Czeskiej uważa się Urząd Ochrony Danych Osobowych (Úřad pro ochranu osobních údajů) (zwany dalej „UODO“).

Ryzykowne przetwarzanie:
Za ryzykowne przetwarzanie uważa się przetwarzanie, które zawiera prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka w stosunku do praw i swobód podmiotów danych, przetwarzanie nie jest wykonywane w trybie doraźnym, zawiera przetwarzanie specjalnych danych osobowych lub danych osobowych dotyczących orzeczeń w sprawach karnych i czynów karalnych podanych w artykule 10 RODO.

Zautomatyzowane przetwarzanie  danych polegające na wykorzystywaniu danych osobowych do oceny niektórych  czynników osobowych osoby fizycznej, w tym profilowanie:
Zautomatyzowane przetwarzanie danych polegające na wykorzystywaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w tym profilowanie, oznacza ogólnie jakąkolwiek formę podejmowania decyzji na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, czyli bez ingerencji czynnika ludzkiego, które polega między innymi na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych podmiotu danych, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

3. Kategorie podmiotów, przetwarzanie danych  osobowych, cel, podstawa prawna i okres przetwarzania

Dane osobowe przetwarzamy w jednoznacznie określonym celu:

Kategorie podmiotów danychCel przetwarzania danych osobowychPodstawa prawna i przetwarzane dane osoboweOkres przetwarzania
Użytkownicy strony internetowej
Statystyki przed pseudonimizacją danych, wyświetlanie reklam naszych usług lub towarów.
Podstawę prawną stanowi nasz uzasadniony interes, który obejmuje a) udoskonalanie naszych usług i skupienie się na rzeczach, które Państwa naprawdę interesują, b) oferowanie usług lub towarów, które odpowiadają Państwa potrzebom, na podstawie odwiedzenia naszej strony internetowej.

Dane identyfikacyjne (imię, nazwisko), dane kontaktowe (adres, e-mail, telefon), adres IP i cookies.
Dane osobowe mogą być przetwarzane w tym celu przez okres 6 miesięcy.
Odpowiadanie na pytania użytkowników strony internetowej.Podstawą prawną jest realizacja umowy lub Państwa zgoda
Dane identyfikacyjne (imię, nazwisko), dane kontaktowe (adres, e-mail, telefon), adres IP i cookies, pytanie zadane za pośrednictwem formularza.
Dane osobowe mogą być w tym zakresie przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie z formularza kontaktowego, w okresie nie dłużej niż 30 dni lub w okresie obowiązywania Państwa zgody na przetwarzanie.
Odbiorcy informacji o nowościachRegularne przesyłanie komunikatów e-mailem.Podstawę prawną stanowi zgoda, którą nam Państwo udzielili w trakcie rejestracji do odbioru informacji o nowościach.

Dane identyfikacyjne (imię i nazwisko), dane kontaktowe (e-mail).
Dane osobowe mogą być przetwarzane w tych celach do czasu wycofania zgody.

4. Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przechowujemy tylko przez okres, który jest niezbędny do celów związanych z ich przetwarzaniem – zob. tabela wyżej. Po upływie tego okresu dane osobowe mogą być przechowywane tylko w celu realizacji obowiązków w zakresie państwowej służby statystycznej, do celów naukowych i archiwizacji.

5. Odbiorcy danych osobowych, przekazanie danych  osobowych poza terytorium Unii Europejskiej

W uzasadnionych przypadkach możemy przekazać Państwa dane osobowe także innym podmiotom (zwanym dalej „odbiorcami“).

Dane osobowe mogą zostać przekazane następującym odbiorcom:

 • podmioty przetwarzające, które przetwarzają Państwa dane osobowe na podstawie naszych zleceń, chodzi w szczególności kontakt z publicznością, administrację danych elektronicznych lub prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • organy władzy państwa i inne podmioty, o ile taki obowiązek wynika z aktualnego prawa,
 • inne podmioty w przypadku nieoczekiwanego zdarzenia, gdy udostępnienie danych jest niezbędne w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub innego interesu publicznego, lub jeżeli jest to niezbędne do obrony naszych praw, mienia lub bezpieczeństwa.

6. Cookies

Po Państwa pierwszej wizycie na naszej stronie internetowej nasz serwer wyśle do Państwa urządzenia ilość danych, które zostaną w Państwa urządzeniu zapisane. W trakcie każdej następnej wizyty przeglądarka prześle te dane z powrotem do serwera. Ten mały plik z nazwą „cookie“ jest krótkim plikiem tekstowym, który zawiera szereg specyficznych znaków z unikalnymi informacjami o Państwa przeglądarce. Plików cookie używamy w celu udoskonalania naszych usług i lepszego zrozumienia sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z naszej strony. W tym celu pliki cookie zawierają informacje dotyczące preferencji użytkowników, służą nam do śledzenia trendów użytkowników i sposobu korzystania i przeglądania naszej strony internetowej.

W większości przeglądarek włączona jest obsługa plików cookies. Państwo mają jednak możliwość ustawić przeglądarkę w taki sposób, by pliki cookies blokowała lub informowała Państwa o ich przesyłaniu. Niektóre usługi i funkcje nie będą bez plików cookies działać prawidłowo.

Nasze strony internetowe używają plików cookies „pierwszej strony“, czyli chodzi o pliki cookies używane tylko przez naszą stronę internetową (zwane dalej pliki cookies pierwszej strony), oraz plików cookies „trzecich stron” (czyli plików cookies pochodzących ze stron internetowych trzecich podmiotów). Plików cookies pierwszej strony używamy w celu zapisywania preferencji użytkownika i danych, które potrzebne są w trakcie Państwa wizyty na stronie internetowej (np. zawartość Państwa koszyka). Plików cookies trzecich stron używamy w celu monitoringu trendów użytkowników i wzorców zachowania, targetowania reklamy za pomocą trzecich stron – dostawców statystyk internetowych. Pliki cookies trzecich stron użyte do monitorowania trendów i wzorców zachowania używa tylko nasza strona internetowa i dostawca statystyk internetowych, pliki te nie są udostępnianie żadnej innej stronie trzeciej.

Ustawienia plików cookie

7. Zasady przetwarzania danych osobowych

Zgodność z prawem
Państwa dane osobowe przetwarzamy zgodnie z obowiązującym prawem, w tym RODO.

Zgoda podmiotów danych
Dane osobowe przetwarzamy tylko w sposób i w zakresie, na które otrzymaliśmy od Państwa zgodę, o ile zgoda stanowi podstawę do przetwarzania.

Minimalizacja i ograniczenie  przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe przetwarzamy tylko w zakresie, w którym jest to niezbędne dla osiągnięcia celu ich przetwarzania, i przez okres potrzeby do osiągnięcia celu ich przetwarzania.

Dokładność przetwarzania danych  osobowych
Dane osobowe przetwarzamy z naciskiem na ich dokładność, stosując dostępne środki. Stosując odpowiednie środki, przetwarzamy zaktualizowane dane osobowe.

Przejrzystość
Za pośrednictwem niniejszych Zasad i osoby kontaktowej mają Państwo możliwość do zapoznania się ze sposobem, w jaki przetwarzamy Państwa dane osobowe, z zakresem i treścią.

Ograniczenie przez cel
Dane osobowe przetwarzamy tylko w zakresie, który jest niezbędny do realizacji określonego celu, i zgodnie z danym celem.

Bezpieczeństwo
Dane osobowe przetwarzamy w sposób, który gwarantuje ich należyte bezpieczeństwo, włącznie z ich ochroną przed nieuprawnionym i niezgodnym z prawem przetwarzaniem i przed przypadkową stratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, która realizowana jest za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

8. Zautomatyzowane przetwarzanie danych i  profilowanie

W trakcie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego przetwarzania, w tym w oparciu o profilowanie.

9. Prawa, które przysługują Państwu jako  podmiotowi danych

Prawo dostępu do danych  osobowych
Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, które dotyczą Państwa. W szczególności Państwo mają prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy dane osobowe, które Państwa dotyczą, są lub nie są przez nas przetwarzane, Państwo mają także prawo do otrzymania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i sposobie ich przetwarzania w rozumieniu postanowień RODO (cel przetwarzania, kategorie danych osobowych, odbiorcy, przewidywany okres przechowywania, istnienie przysługującego Państwu prawa domagać się sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawa wniesienia sprzeciwu, źródło danych osobowych i prawo do złożenia skargi). Na podstawie Państwa wniosku przekażemy Państwu bezpłatną kopię danych osobowych, które o Państwu przetwarzamy. W przypadku powtarzającego się wniosku udostępnienie kopii może być obciążone odpowiednią opłatą w wysokości kosztów administracyjnych związanych z jej sporządzeniem.

W celu dostępu do Państwa danych osobowych możecie Państwo użyć konta użytkownika lub danych kontaktowych podanych w niniejszych Zasadach.

Prawo do wycofania zgody na  przetwarzanie danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie  zgody
Przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, które przetwarzamy podstawie zgody na przetwarzane.

Państwo mogą wycofać zgodę za pośrednictwem konta użytkownika lub danych kontaktowych podanych w niniejszych Zasadach.

Prawo do sprostowania,  ograniczenia lub usunięcia
Jeżeli Państwo stwierdzą, że dane, które o Państwu prowadzimy, są niedokładne, przysługuje Państwu prawo żądać, by dokonaliśmy niezwłocznego sprostowania tych danych. Jeżeli jest to stosowne ze względu na konkretne okoliczności, Państwo mogą także żądać uzupełnienia danych, które o Państwu prowadzimy.

Państwo mogą się domagać sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych za pośrednictwem konta użytkownika lub kontaktów podanych w niniejszych Zasadach.

Prawo do usunięcia danych  osobowych
Przysługuje Państwu prawo domagania się, by dokonaliśmy niezwłocznego usunięcia danych osobowych, które przetwarzamy i które dotyczą Państwa, w następujących przypadkach:

 • Jeżeli Państwo wycofają zgodę na przetwarzanie danych osobowych, a my nie będziemy posiadali żadnej uzasadnionej podstawy na ich przetwarzanie, która byłaby ważniejsza od Państwa prawa do ich usunięcia,
 • jeżeli Państwo złożą sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych (zob. niżej),
 • Państwa dane osobowe już nie są potrzebne do celów, dla których zostały przez nas zgromadzone lub które przetwarzaliśmy w inny sposób,
 • dane osobowe były przez nas przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe były przez nas zgromadzone w związku z ofertą usług społeczności informacyjnej skierowanej do osoby młodszej niż 18 lat,
 • dane osobowe należy usunąć ze względu na ustawowy obowiązek nałożony na nas przez przepisy prawa Unii Europejskiej lub prawa czeskiego.
 • Państwo mogą żądać usunięcia danych w tych przypadkach za pośrednictwem konta użytkownika lub danych kontaktowych podanych w niniejszych Zasadach.

Prawo do usunięcia danych  osobowych nie przysługuje w sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne

 • W celu realizacji prawa do wolności słowa i prawa do informacji,
 • w celu spełnienia naszych obowiązków ustawowych,
 • z powodu interesu publicznego w zakresie zdrowia publicznego,
 • do celów archiwizacji w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych, w celach statystycznych, jeżeli jest prawdopodobne, że usunięcie danych uniemożliwiłoby lub stanowiłoby istotne zagrożenie dla realizacji celów związanych z danym przetwarzaniem,
 • w celu określenia, realizacji lub obrony uprawnień ustawowych.

Istnienie podstawy uniemożliwiającej wykorzystania prawa do usunięcia można sprawdzić za pośrednictwem konta użytkownika lub danych kontaktowych podanych w niniejszych Zasadach.

Prawo do ograniczenia  przetwarzania danych osobowych
Przysługuje Państwu prawo do żądania, by przetwarzanie Państwa danych osobowych zostało ograniczone, w następujących przypadkach:

 • Dokładność danych osobowych została zakwestionowana. W takim przypadku ograniczenie ważne jest przez okres potrzebny do ustalenia zgodności danych osobowych z prawdą.
 • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, Państwo nie zgadzają się jednak na usunięcie danych i domagają się zamiast tego ograniczenia ich użycia.
 • Państwa danych osobowych już nie potrzebujemy do celów, dla których je przetwarzaliśmy, Państwo jednak domagają się tych danych w celu określenia, realizacji lub obrony roszczeń ustawowych.
 • Państwo złożą sprzeciw wobec przetwarzania (zob. niżej). W tym przypadku ograniczenie ważne jest przez okres, dopóki nie zostanie ustalone, czy powody po naszej stronie są ważniejsze niż Państwa uzasadnione powody.

W okresie ograniczenia przetwarzania danych osobowych możemy Państwa dane osobowe przetwarzać (z wyjątkiem ich przechowywania) wyłącznie na podstawie Państwa zgody lub w celu określenia, realizacji lub obrony naszych uprawnień ustawowych, w celu ochrony praw przysługujących innym osobom fizycznym lub prawnym, z powodu ważnego interesu publicznego Unii lub któregoś z państw członkowskich. Jak podano wyżej, Państwo mogą się domagać ograniczenia przetwarzania za pośrednictwem konta użytkownika lub danych kontaktowych podanych w niniejszych Zasadach.

Prawo do wniesienia sprzeciwu  wobec przetwarzania
Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w następujących przypadkach:

 • Jeżeli dane osobowe są przetwarzane z w sytuacjach, gdy przetwarzanie niezbędne jest do realizacji celu wykonywanego w interesie publicznym lub w ramach realizacji władzy państwa, która stanowi dla nas podstawę przetwarzania, lub przetwarzanie odbywa się w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów, a Państwo złożą sprzeciw wobec przetwarzania danych, to wtedy ma nie możemy dalej przetwarzać Państwa danych osobowych, o ile nie będziemy w stanie wykazać istotnych powodów uzasadniających takie przetwarzanie,  które są ważniejsze od Państwa interesów, praw i swobód, lub przetwarzanie odbywać się będzie w celu określenia, realizacji lub obrony naszych roszczeń ustawowych.
 • Jeżeli dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji marketingu bezpośredniego, a Państwo wniosą sprzeciw wobec przetwarzania, to wtedy zakończymy przetwarzanie danych osobowych do takich celów.
 • O ile Państwa dane osobowe przetwarzamy w celach badań naukowych lub historycznych, do celów statystycznych, to wtedy zakończymy ich przetwarzanie, pod warunkiem że przetwarzanie nie jest niezbędne w stosunku do realizacji celów związanych z interesem publicznym.

Państwo mogą wnieść sprzeciw za pośrednictwem konta użytkownika lub danych kontaktowych podanych w niniejszych Zasadach.

Prawo do przenoszenia danych
Jeżeli Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie zgody lub z powodu, że jest to niezbędne do realizacji umowy zawartej między nami, przysługuje Państwu prawo do otrzymania od nas danych osobowych, które Państwa dotyczą i które Państwo nam przekazali, w strukturyzowanym, powszechnie używanym i czytelnym maszynowo formacie, o ile dane osobowe przetwarzamy w taki sposób. Przysługuje Państwu prawo do przeniesienia takich danych do innego administratora danych lub domagać się, by dane przekazaliśmy bezpośrednio innemu administratorowi danych, o ile jest to możliwe ze względów technicznych. Państwo mogą uzyskać dane osobowe za pośrednictwem konta użytkownika lub danych kontaktowych podanych w niniejszych Zasadach.

Prawo nie podlegać  przetwarzaniu opartemu wyłącznie o zautomatyzowane przetwarzanie, w tym  profilowanie
Danych osobowych nie używamy do zautomatyzowanego przetwarzania.

Prawo do otrzymania informacji  o naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych
Jeżeli jest prawdopodobne, że w wyniku naruszenia naszego zabezpieczenia, dojdzie do istotnego zagrożenia Państwa praw i swobód, wtedy powiadomimy Państwa o takim naruszeniu bez zbędnej zwłoki. Jeżeli do przetwarzania Państwa danych osobowych zostały użyte należyte środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają na przykład nieczytelność danych w stosunku do nieuprawnionych osób, lub w wyniku dodatkowo podjętych kroków zapewnimy, że istotne zagrożenie się nie urzeczywistni, wtedy nie jesteśmy zobowiązani przekazywać Państwu informacji o powyższych naruszeniach.

Prawo do wniesienia skargi do  organu nadzoru
Jeżeli Państwo uważają, że w wyniku przetwarzania Państwa danych osobowych dochodzi do naruszenia obowiązków określonych w RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru. Organem nadzoru w Republice Czeskiej jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (Úřad pro ochranu osobních údajů).

Niniejsze Zasady ochrony danych  osobowych wchodzą w życie z dniem 25. 5. 2018.

© ARSYLINE 2024
Ostrzeżenie
Zamknąć
Ostrzeżenie
Aby skontaktować się z dystrybutorem, dodaj wybrane produkty do ulubionych.

Przejdź do produktów
Zamknąć
Wyślij zapytanie

Odsyłając formularz zgadzasz się z zasadami ochrony danych osobowych.

Zamknąć